Monthly Archives: April 2014

If you must rebuke someone do it genty.if you are rebuked,avoid an angry response,you may be getting a needed faithful wound from a friend

DEUTOROMY 16VS 11-12 AND 17 NGA KUTSHONI KUWE UKUFA KUKAJESU NJALO SIKAHLANGANELA KANJANI ESIPHAMBANWENI NJALO ASAZANENI WENA UDUME NGANI EMPILWENI YAKHO YAZI UKUTHI UKUBA NGU MKRISTU KUMBE UKUSONTO LOBA UKUYA ESONTWENI WENA UKUPHI MTAKA BABA ASAZANENI BAKWETHU

HOW MUCH CAN WE KNOW ABOUT JESUS FROM ANCIENT SOURCES OUTSIDE THE BIBLE,>JEWISH TEACHER,HEALER,MESSIAH,REJECTED BY JEWISH LEADERS ,SHAMEFUL DEATH§WHORSHIP HIM AS GOD
it has been said that people will die for their religious beliefs if they sincerely think they’re true,but people won’t die for their religious beliefs are false…jesus was unique Son of GOD.life without purpose is empty,hopeless#moven