DEUTOROMY 16VS 11-12 AND 17 NGA KUTSHONI KUWE UKUFA KUKAJESU NJALO SIKAHLANGANELA KANJANI ESIPHAMBANWENI NJALO ASAZANENI WENA UDUME NGANI EMPILWENI YAKHO YAZI UKUTHI UKUBA NGU MKRISTU KUMBE UKUSONTO LOBA UKUYA ESONTWENI WENA UKUPHI MTAKA BABA ASAZANENI BAKWETHU

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s